ผศ.ปภาวี วงษ์วรพนิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปภาวี  วงษ์วรพนิต
MISS. PAPAWEE WONGWORAPANIT
หน่วยงานที่สังกัด
        สาขาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ที่ 1
อาคาร – ซอย – ถนน  รังสิต-นครนายก  ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์12110
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2537
2540
ศศ.ม.
 
การสอนภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
ไทย
2527
2530
ศศ.ม.
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน 18 มีนาคม 2534
ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
  • ปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษระดับปริญาตรีและปริญญาโท
  • วิทยากรการนำเสนอผลงาน
  • วิทยากรเทคนิคพิชิตข้อสอบโทอิด
  • การแต่งหนังสือ ตำราเรียนภาษาอังกฤษ