ชนกนาถ จีนศรี

               อาจารย์ชนกนาถ  จีนศรี
             Miss Chanoknad Chinsri

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  ภาษาตะวันตก ภาควิชา/กอง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1  อาคาร  ซอย  ถนน  ตำบลคลอหก อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์. 12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 02-54949  โทรศัพท์ (มือถือ)  085-1659088 โทรสาร  02-5775017  Email. chanoknad_c@rmutt.ac.th

ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)

เริ่มปี พ.ศ.

จบปี พ.ศ.

วุฒิที่ได้รับ

สาขาวิชา

สถาบัน

ประเทศ

2552

2556

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ไทย

2547

2548

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ไทย

2538

2542

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยเกริก

 

ไทย

วันที่เริ่มต้นทำงาน 6 ส.ค. 2557
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1    (ภาษาไทย)       ภาษาอังกฤษ
             (ภาษาอังกฤษ)   English
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2557
2558
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 2 (ILI 2018) วันที่ 18  กรกฎาคม 2561
ณ มทร.ธัญบุรี