ผศ.ดร.อรัญญา แสนสระ

                                                                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา  แสนสระ

                                                                       MISS. ARANYA SAENSRA  

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  ภาษาไทย  ภาควิชา/กอง  ภาษาตะวันออก
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1 อาคาร   ซอย  ถนนตำบลคลองหก  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์  12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน)   025494955   โทรศัพท์ (มือถือ)  0625347684   โทรสาร    025775017
Email   rangsimakorn@hotmail.com
 
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2555
2561
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(ปร.ด.)
ไทยศึกษา
ม.บูรพา
 
ไทย
2543
2546
การศึกษามหาบัณฑิต
(กศ.ม.)
ภาษาไทย
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ไทย
2539
2543
ศศ.บ.
ภาษาไทย
ม.ขอนแก่น
ไทย
 
วันที่เริ่มต้นทำงาน 8  มีนาคม.  2548
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1 (ภาษาไทย)          คติชนวิทยา
          (ภาษาอังกฤษ)      Folklore
อันดับ 2 (ภาษาไทย)          การเขียนเชิงสร้างสรรค์
          (ภาษาอังกฤษ)      Creative Writing
อันดับ 3 (ภาษาไทย)          ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
          (ภาษาอังกฤษ)      Thai for Communication
อันดับ 4 (ภาษาไทย)          การเขียนกวีนิพนธ์
          (ภาษาอังกฤษ)       Poetry Writing     
อันดับ 5 (ภาษาไทย)           ศิลปการพูด
          (ภาษาอังกฤษ)       Art of Speacking
 
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2552
2553
วิถีไทยในนิราศ
คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
2554
2555
วิเคราะห์คำศัพท์ในพจนานุกรมคำใหม่ เล่ม 1
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
2560
2561
ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวในจังหวัดปทุมธานี
โครงการ อพ.สธ.
2561
2561
ภาษาในวัฒนธรรมข้าวจังหวัดปทุมธานี
คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
2557
2557
หนังสือ “เจ้าปั้นจอมป่วน”
ทริปเพิ้ลเอ็ดดูเคชั่น
2560
2561
ตำรา “การอ่านและการเขียนทางวิชาการ”
คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี