อาจารย์สมพงษ์ บุญหนุน

             อาจารย์สมพงษ์ บุญหนุน
           Mr.SOMPONG BOONNON

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  ภาษาไทย ภาควิชา/กอง ภาษาตะวันออก
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1  อาคาร  ซอย.  ถนน  ตำบลคลอหก อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์  12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 02-5494955  โทรศัพท์ (มือถือ) 087-3674439  โทรสาร  02-5775017  Email boonnon@gmail.com
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2536
2540
ศศ.ม.
การสอนภาษาไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ไทย
2527
2531
ศศ.บ.
ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน  30  ตุลาคม  2541
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1 (ภาษาไทย)         ศิลปะการพูด
          (ภาษาอังกฤษ)     Arts of speaking
อันดับ 2 (ภาษาไทย)         ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ
           (ภาษาอังกฤษ)    Thai for presentation
อันดับ 3 (ภาษาไทย)         การเป็นพิธีกร
           (ภาษาอังกฤษ)     moderator
อันดับ 4 (ภาษาไทย)          การจัดรายวิทยุ
           (ภาษาอังกฤษ)     radio show
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2553
2555
ปัญหาการอ่านออกเสียงสระพยัญชนะไทยสำหรับนักศึกษาชาวจีนที่มาศึกษาภาษาไทย ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2558
2561
สุนทรียภาพของการใช้ภาษาไทยในการเขียนเพลงเพื่อองค์กร ของสุรักษ์ สุขเสวี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร