อาจารย์ฌานิศ วงศ์สุวรรณ

                  อาจารย์ฌานิศ  วงศ์สุวรรณ
                MR. CHANIT  WONGSUWAN

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  ภาษาไทย.  ภาควิชา/กอง  ภาษาตะวันออก.
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1.  อาคาร  ซอย.  ถนน  ตำบลคลอหก. อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์. 12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 025494955.  โทรศัพท์ (มือถือ)  0889144692  โทรสาร  025775017  Email.  chanit_w@rmutt.ac.th

 ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)

เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2554
2558
ศศ.บ.
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 
ไทย
2542
2547
อ.ม.
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาไทย
ม.ศิลปากร
ไทย
2538
2542
กศ.บ.
การศึกษาบัณฑิต
ภาษาไทย
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน  4. สิงหาคม  2557
 ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1 (ภาษาไทย).        วรรณคดีไทย.
          (ภาษาอังกฤษ)    Thai Lit
อันดับ 2 (ภาษาไทย)        การแต่งคำประพันธ์.
          (ภาษาอังกฤษ)
อันดับ 3 (ภาษาไทย)         การอ่านคำประพันธ์.
          (ภาษาอังกฤษ)
 ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2558
2559
การศึกษาวจนลีลาในบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
2560
2561
การใช้ภาษาภาพพจน์ในขุนช้างขุนแผนฉบับวัดเกาะ
คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
2562
การศึกษาปมขัดแย้งในวรรณกรรมจีนเรื่องซ้องกั๋ง
คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี