อาจารย์จิตรา เนตรสว่าง

อาจารย์จิตรา  เนตรสว่าง   

MISS. JITTRA  NETSAWANG

หน่วยงานที่สังกัด 

  • สาขา/แผนกภาษาไทย สาขาวิชาภาษาตะวันออก

คณะศิลปะศาสตร์ เลขที่ 39 หมู่ที่  1 อาคาร – ซอย – ถนน – ตำบลคลอหก อำเภอธัญบุรี

จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110

        ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)

เริ่มปี พ.ศ.

จบปี พ.ศ.

วุฒิที่ได้รับ

สาขาวิชา

สถาบัน

ประเทศ

2554

2557

Master of Literature

Chinese language and Philoloy

Beijing Normal University

จีน

2550

2553

ศศ.บ

ภาษาจีน

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

ไทย

วันที่เริ่มต้นทำงาน 1 ตุลาคม 2558

ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)

  • ภาษาจีนสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ
  • Chinese for Hospitality
  • สนทนาภาษาจีนเบื้องตัน
  • Basic Chinese Conversation

ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)

เริ่มปี พ.ศ.

เสร็จปี พ.ศ.

ชื่อผลงาน/โครงการ

หน่วยงาน/บริษัท

2559

2561

การศึกษาคำสแลงและสำนวนภาษาจีนในภาพยนตร์จีน

คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี