อาจารย์ปาริฉัตร พยุงศรี

                  อาจารย์ปาริฉัตร  พยุงศรี
               MISS. PARICHAT PAYUNGSRI

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  ภาษาไทย   ภาควิชา/กอง  ภาษาตะวันออก
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1  อาคาร  ซอย   ถนน  ตำบลคลอหก อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์. 12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 025494955.  โทรศัพท์ (มือถือ)  0624574994 โทรสาร  025775017  Email. parichat_p@rmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2549
2554
ศศ.ม.
ภาษาไทย
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 
ไทย
2543
2554
ศศ.บ.เกียรตินิยมอันดับ 1
ภาษาไทย
สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน   1  กรกฎาคม  2557
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1 (ภาษาไทย)         ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการประยุกต์ใช้..
          (ภาษาอังกฤษ)
อันดับ 2 (ภาษาไทย)        การจัดการเรียนการสอนแบบ  Active Learning
           (ภาษาอังกฤษ)
อันดับ 3  (ภาษาไทย)
           (ภาษาอังกฤษ)     Design Thinking
อันดับ 4  (ภาษาไทย)
           (ภาษาอังกฤษ)     CDIO / University Pedagogy (Finland Education)

 

ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
 
2559
“Active learning Teaching use in Thai Language Courses”
การประชุม 2016 CDIO Asian Regional Meeting, Yanshan University, Qinhuangdao, Hebei, P.R. China วันที่ 23 มีนาคม 2559 ณ ประเทศจีน
 
 
2560
วิจัยเรื่อง “วัจนลีลาของนิ้วกลมในหนังสือรวมสารคดี เรื่อง อาจารย์ในร้านคุกกี้”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
2560
“Use of Active Learning Programs in Teaching Thai Language”
การประชุม the 3rd International Research Conference on Innovations in Engineering, Science and Technology (3rd IRCIEST) ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2560 ณ Batangas State University, Batangas City, Philippines
 
2562
เอกสารประกอบการสอน “การเขียนเชิงวิชาชีพ”
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
2563
วิจัยเรื่อง “กลวิธีการใช้ภาษาไทยในการอธิบายสารัตถธรรมและวัฒนธรรมที่ปรากฏในนวนิยายของสไบเมือง”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
2564
บทความวิจัยเรื่อง “วัจนลีลาของนิ้วกลมในหนังสือรวมสารคดีเรื่อง “อาจารย์ในร้านคุกกี้””
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564
 
2564
เอกสารประกอบการสอน “การอ่านและการเขียนเชิงสร้างสรรค์”
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
2564
เอกสารประกอบการสอน “ภาษาไทยเพื่อการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ”
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี