อาจารย์นลินี ติยะสันต์

              อาจารย์นลินี ติยะสันต์
            MS. NALINEE TIYASAN

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  ภาษาไทย ภาควิชา/กอง ภาษาตะวันออก
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1  อาคาร  ซอย.  ถนน  ตำบลคลอหก อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์  12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 02-5494955  โทรศัพท์ (มือถือ) 087ข0827264  โทรสาร  02-5775017  Email nalineetiyasan@yahoo.com
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2543
2546
การศึกษามหาบัณฑิต
(กศ.ม.)
การสอนภาษาไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไทย
2533
2537
ศศ.บ.
ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน  12  มีนาคม  2541
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1  (ภาษาไทย)        ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
           (ภาษาอังกฤษ)    Thai for Communication
อันดับ 2 (ภาษาไทย)         ศิลปะการพูด
           (ภาษาอังกฤษ)    Art of speaking
อันดับ 3 (ภาษาไทย)         วาทศิลป์เพื่อความสำเร็จ
          (ภาษาอังกฤษ)     Art of Speacking for success