อาจารย์พรพรรณ ทองบัญชาชัย

อาจารย์พรพรรณ…ทองบัญชาชัย

MISS. PHORNPHAN…THONGBANCHACHAI

หน่วยงานที่สังกัด 

  • สาขา/แผนกภาษาไทย สาขาวิชาภาษาตะวันออก

คณะศิลปะศาสตร์ เลขที่ 39 หมู่ที่  1 อาคาร – ซอย – ถนน – ตำบลคลอหก อำเภอธัญบุรี

จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110

        ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)

เริ่มปี พ.ศ.

จบปี พ.ศ.

วุฒิที่ได้รับ

สาขาวิชา

สถาบัน

ประเทศ

2544

2549

ศศ.ม.

ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ไทย

2540

2544

ศศ.บ.

ภาษาจีน

ม.ธรรมศาสตร์

ไทย

วันที่เริ่มต้นทำงาน ……………….15……ตุลาคม….2544

ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)

  • ภาษาจีน
  • Chinese Language

       

ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)

เริ่มปี พ.ศ.

เสร็จปี พ.ศ.

ชื่อผลงาน/โครงการ

หน่วยงาน/บริษัท

2558

2560

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาเพื่อพัฒนาตำราวิชาภาษาจีนพื้นฐาน กรณีศึกษา: คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

คณะศิลปศาสตร์