รศ.ดร.จิรวัฒน์ เพชรรัตน์

                                                                   รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์  เพชรรัตน์

                                                                          Mr.Jirawat    Petcharat 

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  ภาษาไทย  ภาควิชา/กอง  ภาษาตะวันออก  
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1  อาคาร  ซอย  ถนน  ตำบลคลอหก  อำเภอธัญบุรี   จังหวัดปทุมธานี    รหัสไปรษณีย์  12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน)  025494955โทรศัพท์  (มือถือ)  0922484929  โทรสาร  Email  ji580p@gmail.com
 
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2548
2552
ศศ.ด.
ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไทย
2540
2545
ศศ.ม.
ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ไทย
2536
2539
ศศ.บ.
ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไทย
      
 
วันที่เริ่มต้นทำงาน   15   มีนาคม  2554
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1 (ภาษาไทย)            วรรณกรรมไทย.
          (ภาษาอังกฤษ)        Thai Literature
อันดับ 2 (ภาษาไทย)            ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
          (ภาษาอังกฤษ)        Thai for Communication
อันดับ 3 (ภาษาไทย)            การอ่านและการเขียนทางวิชาการ
           (ภาษาอังกฤษ)       Acadamic Reading and Writing
อันดับ 4 (ภาษาไทย)            การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
           (ภาษาอังกฤษ)       Reading for Improving Life Quality
อันดับ 5  (ภาษาไทย)           ความเชื่อด้านตำราการแพทย์แผนไทย
           (ภาษาอังกฤษ)       The beliefs on Thai traditional Medical Books
 
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2554
2555
การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(LMS)เรื่องการอ่านจับใจความมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2555
2557
การศึกษาความเข้าใจในการฟังภาษาไทยของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยนเรศวร
2557
2559
การศึกษาเชิงวิเคราะห์ : บัวกับความสัมพันธ์ด้านวิถีชีวิตคนไทยและแนวทางสู่พืชเศรษฐกิจของประเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยนเรศวร
2556
2558
ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาการอ่านและการเขียนทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยนเรศวร
2559
2561
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยนเรศวร
2561
2562
ปัญหาการสอนทักษะพูดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยนเรศวร
2554
2555
หนังสือภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
โอเดียนสโตร์
2560
2561
หนังสือวรรณกรรมปัจจุบัน
โอเดียนสโตร์
2555
2556
หนังสือการอ่านและการเขียนทางวิชาการ
โอเดียนสโตร์
2556
2557
หนังสือการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
โอเดียนสโตร์
2557
2558
หนังสือภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
โอเดียนสโตร์
2559
2560
หนังสือศิลปะการพูด
โอเดียนสโตร์
2561
2562
หนังสือวรรณคดีไทยและวรรณกรรมท้องถิ่น
โอเดียนสโตร์
2562
2563
หนังสือภาษากับวัฒนธรรม
โอเดียนสโตร์