วัตถุประสงค์และขอบเขต

ดเ

วัตถุประสงค์

               วารสารศิลปศาสตร์  มทร.ธัญบุรี  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์  นักวิชาการ  นักศึกษา  และผู้สนใจทั่วไป  ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ  และสังคม  รวมทั้งเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้  มุมมองทางวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์  ภาษาศาสตร์  ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การท่องเที่ยวและการจัดการโรงแรม  อุตสาหกรรมการบริการ  พละศึกษาและนันทนาการ  และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการต่อไป

เ่ด