ประกาศราคากลางจ้างถ่ายเอกสารจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มสันกาว จำนวน 51 เล่ม คณะศิลปศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2565