ประกาศราคากลางเครื่องเช่าถ่ายเอกสารสี จำนวน 1 เครื่อง คณะศิลปศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565