📣โครงการเสริมสร้างทักษะความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ MICE (การถ่ายทอดประสบการณ์การนำเที่ยวกับมืออาชีพ) ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00-17.00 น. ผ่าน Microsoft Team (Join team : bftuwdk)

🙏🏻 นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้หน้าที่ ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สาขาการท่องเที่ยว และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม📍โดยรายละเอียดของโครงการมีดังนี้
– กำหนดการดังรายละเอียดแนบ https://drive.google.com/file/d/1auchXzG6vzN9nU4pxBytkQY5NpgCyMRf/view?usp=drivesdk
– ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน จะได้รับใบเกียรติบัตรจากโครงการ หลังจากทำแบบประเมินความพึงพอใจเรียบร้อยแล้ว
– ในโครงการมีกิจกรรมมากมายและการแสดงของนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 และยังได้รับรางวัลในการตอบคำถามท้ายกิจกรรมอีกด้วยครับ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 098-4867320 นายพงศกร ปลื้มเปี่ยม (เฟอร์)