ประกาศราคากลางจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มสันกาว จำนวน 50 เล่ม คณะศิลปศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564