คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เปิดหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขา(graduation cap)
นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ Public Management Innovation
หลักสูตร 2 ปี เลือกแผนการเรียนได้ (แผน ก /แผน ข) รับผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา ที่มี/ไม่มีประสบการณ์การทำงาน เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เปิดรับสมัครถึง 30 ก.ย. นี้ (เริ่มเรียน พ.ย. 64)
หนึ่งในหลักสูตรที่เพิ่มทางเลือกให้แก่การศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาครัฐสู่ดิจิทัล
เรามุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจ สามารถคิดเชิงวิเคราะห์ มีความสามารถในการปรับตัว และประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ในการบริหารจัดการองค์กรภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ผันเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว เพื่อก้าวสู่ความก้าวหน้าทางอาชีพและการเป็นผู้บริหารองค์กรแห่งอนาคต
ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลและสมัครได้ที่ https://www.grad.rmutt.ac.th/?p=7433 รวมถึงเข้าร่วมไลน์กลุ่ม ปชส. M.A in PMI https://line.me/R/ti/g/k2HjKzg9za เพื่อพูดคุย ซักถามรายละเอียด และขอข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติม
หากคุณต้องการเป็นผู้บริหารที่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ มาเป็นส่วนหนึ่งของเรา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ มทร.ธัญบุรี