คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจาย์มนต์ชาตรี เกตุมุณี รางวัลโครงการแบบอย่างเด่นเฉพาะด้าน “รางวัลเครือข่ายโรงเรียนเพื่อนช่วยเพื่อน”

คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับรางวัลโครงการแบบอย่างเด่นเฉพาะด้าน “รางวัลเครือข่ายโรงเรียนเพื่อนช่วยเพื่อน” ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและโรงเรียนวัดทศทิศ โดยมี อาจาย์มนต์ชาตรี เกตุมุณี อาจารย์สาขาวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ เป็นพี่เลี้ยงในโครงการ พัฒนากลุ่มสสาระเรียนรู้การงานอาชีพฯตามกระบวนการ PLC ระดับประถมศึกษา