คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำพ.ศ. 2562