คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำพ.ศ. 2562

คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายณพนันท์  จันทรานนท์ นายชัยชนะ  เทพพิทักษ์และนายชัยวัฒน์  ปินตานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ โดยอาจารย์นิเทศ ผศ.ปภาวี  วงษ์วรพนิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1   “อินโฟกราฟิกเพื่อใช้ในการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย” การประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำพ.ศ. 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี