คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำพ.ศ. 2562

คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐชนน  ใจเสมอและน.ส.ศศิชา  จีนสุกแสงนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ โดยอาจารย์นิเทศ ดร.วัฒนา  ทนงค์แผง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  “โครงงานกลูเตน เมนูทางเลือกทดแทนโปรตีนเนื้อสัตว์” การประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำพ.ศ. 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี