คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำพ.ศ. 2562