โครงงาน สหกิจศึกษาที่ได้รับรางวัล

โครงงาน สหกิจศึกษาที่ได้รับรางวัล

24 มกราคม 2020

คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายศรัณย์ วงษ์อนุ นายกิตติกรณ์ สังข์ทอง นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำพ.ศ. 2562

คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยิน […]
18 มกราคม 2020

คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำพ.ศ. 2562

คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยิน […]
18 มกราคม 2020

คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำพ.ศ. 2562

คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยิน […]
18 มกราคม 2020

คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำพ.ศ. 2562

คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยิน […]