โครงการ Enhancing English Teaching Experience at RMUTT 2024 เพื่อนำนักศึกษาและอาจารย์จาก California State Polytechnic University, Pomona ประเทศสหรัฐอเมริกา