ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญกิตติมศักดิ์ พุทธศักราช 2567 ด้านวัฒนธรรม การเฝ้าระวังทางด้านวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม