โครงการเพื่มขีดความสามารถการทำงานด้วยนวัตกรรมของคณะศิลปศาสตร์ ระยะที่ 2 โดยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อม เพื่อขอรับรองมาตรฐานของอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพ