ผศ.ดร.นิศากร สิงหเสนี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรีนำคณะผู้บริหารของคณะฯ และคณาจารย์สาขาการจัดการการโรงแรม เพื่อร่วมประชุมแนวทางการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับสมาคมโรงแรมไทย