คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นาย ศุภกานต์ คงด้วง ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง (คะแนนสูงสุด )ในประเภท Plant – Based Protien