ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานบริหารจัดการงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาในปัจจุบัน เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายที่วางไว้