สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการบริการวิชาการ ” การสร้างมูลค่าเพิ่ม ผลิตภัณฑ์แปรรูปมะยงชิดเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน”สนองพระราชดำริโครงการ อพสธ.ในการใช้ประโยชน์จากจากทรัพยากรในท้องถิ่น