คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งในงานพิธีพระราชทานปริญาบัตรครั้งที่ 36 นี้มีบัณฑิตของคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมทั้งสิ้น 333 คน