คณะศิลปศาสาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ บุศรา ตั้งศิริพัฒน์ภรณ์ ในโอกาสที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT – PSF ) ระดับที่ 2