สาขาการท่องเที่ยวคณะศิลปศาสตร์ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3