สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565