เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาการทำงานด้วยนวัตกรรมและสามารถพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล