รางวัลและเกียรติยศ

รางวัลและเกียรติยศ

20 เมษายน 2023

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอแสดงความยินดีกับดร.วิสุทธิ์ สีนวล อาจารย์สาขามนุษยศาสตร์เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาจิตวิทยา อนุสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม

3 เมษายน 2023

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับท่าน ผศ.ดร.นิศากร สิงหเสนี คณบดีคณะศิลปศาสตร์เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

3 เมษายน 2023

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ฐิญาภา เสถียรคมสรไกร อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยว ในโอกาสได้รับรางวัล นักศึกษาเก่าที่สร้างชื่อเสียง ประจำปี 2565 จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

31 มีนาคม 2023

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอแสดงความยินดีกับดร.เบญจพร มีพร้อมอาจารย์สาขาวิชาภาษาตะวันตกเนื่องในโอกาสได้รับรางวัลชนะการประกวดคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับเครือข่ายภาคกลางตอนบน

13 กุมภาพันธ์ 2023

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอแสดงความยินดีกับดร.เบญจพร มีพร้อมอาจารย์สาขาวิชาภาษาตะวันตกเนื่องในโอกาสได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน

8 กุมภาพันธ์ 2023

คณะศิลปศาสาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ กนกภรณ์ ครุฑภาพันธ์ ในโอกาสที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT – PSF ) ระดับที่ 2

8 กุมภาพันธ์ 2023

คณะศิลปศาสาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ บุศรา ตั้งศิริพัฒน์ภรณ์ ในโอกาสที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT – PSF ) ระดับที่ 2