คณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี

คณบดีคณะศิลปศาสตร์