Apr
10

งาน 2 ทศวรรษ

  งาน 2 ทศวรรษ สาขาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สาขาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดการจัดงาน 2 ทศวรรษ สาขาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขึ้นในวันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2561 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าสาขาวิชาการท่องเที่ยว ผู้ผ่านการอบรมหลักการมัคคุเทศก์ทั่วไปต่างประเทศ และมัคคุเทศก์เฉพาะทุกรุ่น ได้พบปะสังสรรค์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันก่อให้เกิดมิตรภาพความอบอุ่นและเป็นการสร้างเครือข่ายในวิชาชีพการท่องเที่ยว

Apr
10

โครงการถ่ายทอดแผนงานสู่การปฏิบัติงาน

  ฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์   จัดโครงการถ่ายทอดแผนงานสู่การปฏิบัติงาน  ระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2561 ณ เกาะช้าง แกรนด์ คาบ่าน่ารีสอร์ จ.ตราดApr
10

เสน่ห์ผ้าไทยร่วมใจศิลปศาสตร์

  เสน่ห์ผ้าไทยร่วมใจศิลปศาสตร์ เพื่อเป็นการเทิศพระเกียรติและตอบสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ด้านการอนุรักษ์ผ้าไทยงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสาขาการท่องเที่ยว คณะศิลปะศาสตร์ ร่วมใจกันแต่งกายด้วยผ้าไทยประยุกต์หรือผ้าไทยท้องถิ่นที่สวยงามและเหมาะสม ทุกวันพฤหัสบดี ทั้งนี้โดยเริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษา ที่ 2/2560 เป็นต้นมาApr
10

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ิ  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ชมรมทัศนารักษ์ สาขาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ ณ อ่าวทุ่งโปร่ง กองพันลาดตระเวน จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะของนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว ในครั้งนี้มีนักศึกษาและคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 370 คน


  
 

Apr
10

โครงการทดสอบสมรรถนะนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว

  โครงการทดสอบสมรรถนะนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว  ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2561 สาชาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการทดสอบสมรรถนะนักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 และ 2 เพื่อวัดความรู้ความสามารถของนักศึกษา หลังจากจบภาคการศึกษาที่ 2 ตามที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรซึ่งภายหลังการสอบปรากฏผลเป็นที่น่าพึงพอใจ


Apr
10

โครงการภาษาอังกฤษสัญจร 2561

  โครงการภาษาอังกฤษสัญจร 2561  อาจารย์ รสสุคนธ์ สงคง และคณาจารย์จากสาขาวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ นำนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจำนวน 3 ห้อง ให้บริการทางวิชาการ และฝึกบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ โดยให้ความรู้ภาษาอังกฤษ และจัดกิจกรรสันทนาการภาษาอังกฤษ ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เเก่
– วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนนครหลวง  (อุดมรัชต์วิทยา) จ.อยุธยา
– วันอังคาร 20 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนคลองหนึ่ง   (แก้วนิมิตร) จ.ปทุมธานี
– วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ จ.ปทุมธานี

  
   
 

Apr
10

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกอบอาหารเพื่อการแข่งขัน Thaifex 2018

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกอบอาหารเพื่อการแข่งขัน Thaifex 2018 โดยเชฟธีรภัทร ตรียาสุนทรานนท์ จาก Thailand Cooking Academy และได้รับเกียรติจากคณบดีมากล่าวเปิดงาน

 
   

Apr
10

โครงการอบรมทักษะด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

 โครงการอบรมทักษะด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Restaurant service operations) ระหว่างวันที่ 19-30 มีนาคม 2561 ณ Institute of Technical Education ประเทศสิงคโปร์ จัดโดยTemasek Foundation International. มีอาจารย์จากสาขาการจัดการการโรงแรมเข้าร่วมอบรมจำนวน 3 คน ได้แก่ อาจารย์บุศรา อาจารย์กนกภรณ์ และอาจารย์พอพิมพ์

  
  

 
   

Mar
15

รับสมัคร ผู้สนใจ โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 9

ดาวน์โหลดใบสมัคร  โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไปประชาสัมพันธ์ , ใบสมัครโครงการไกด์รุ่นที่ 9

Mar
15

โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นสำหรับมัคคุเทศก์

ดาวน์โหลดใบสมัคร  โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาษาญี่ปุ่นสำหรับมัคคุเทศก์ประชาสัมพันธ์,ใบสมัครโครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาษาญี่ปุ่นสำหรับมัคคุเทศก์

Older posts «